SKN-y

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe zrzesza wszystkie Koła Naukowe działające na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 200 Studenckich Kół Naukowych, jednak z każdym miesiącem pojawia się ich coraz więcej. Nasza Uczelnia może pochwalić się najprężniej działającym ruchem naukowym pośród studentów uczelni medycznych w Polsce.

Koordynatorzy rejestracji i obsługi SKN: Magdalena Radziszewska, Bartosz Korzeb, Magdalena Justyniarska

Informacje o spotkaniach i wydarzeniach kół (https://www.facebook.com/kolawum/) koordynują: Anna Maria Janik, Julia Iwoła

Poniżej dokładne informacje dot. obsługi działalności Studenckich Kół Naukowych oraz dokumenty potrzebne przy rejestracji SKN lub/i składaniu aktualizacji.


Sprawozdanie z działalności SKN 2021/2022

Prosimy o wypełnienie sprawozdań z działalności Kół naukowych do 31 maja 2022 roku oraz przesłanie ich do Sekretariatu Organizacji Studenckich oraz do Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Prosimy o dostarczenie sprawozdań drogą elektroniczną na skrzynki e-mailowe:

Wiadomość proszę zatytułować „SPRAWOZDANIE – Nazwa SKN - 2021/2022”

Poniżej zamieszczamy instrukcję oraz wymagane dokumenty.

W sprawozdaniu należy uwzględnić tylko spotkania/ konferencje, które się odbyły.

Sprawozdanie z działalności SKN:

Instrukcja składania sprawozdań z działalności SKN 2021/22

Dane SKN - formularz

Sprawozdanie z działalności - formularz

Wykaz członków SKN - formularz

Kwestionariusz UKJKKLAktualizacja danych SKN 2021/2022

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem rejestracji i działania SKN w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych zobowiązani są do bieżącej aktualizacji danych.

W roku akademickim 2021/2022 aktualizacja danych kół będzie zbierana elektronicznie.

Instrukcja aktualizacji:

W terminie do 26 listopada 2021 roku należy:

1. Wypełnić w formie elektronicznej, wydrukować, uzyskać podpis i pieczątkę opiekuna SKN, a następnie zeskanować (uprzejmie prosimy o załącznik skanu w formacie pliku pdf) formularz aktualizacyjny danych SKN (tzw. metryczka).

2. Wypełnić w formie elektronicznej wykaz członków SKN.

W obydwu przypadkach pieczątkę jednostki można zastąpić polem tekstowym z tymi samymi danymi, co na pieczęci.

Dokumenty należy złożyć elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załącznikami na adresy sprawozdania.stn@gmail.com oraz kinga.wrzesinska@wum.edu.pl w tytule maila wpisując „AKTUALIZACJA DANYCH – Nazwa SKN".

Do aktualizacji są zobowiązani Przedstawiciele wszystkich Kół działających na terenie WUM, zarówno kontynuujących swoją pracę naukową, jak i nowo zarejestrowanych.
Rejestracja Studenckich Kół Naukowych:

Regulamin rejestracji i działania SKN

załącznik nr 1 - Wzór statutu SKN

załącznik nr 2 - Wzór wykazu członków SKN wraz z ich podpisami

załącznik nr 3 - Wzór formularza rejestracyjnego

Wzory dokumentów do rejestracji SKNRankingi:

Ranking SKN 2020/21

Ranking SKN 2018/19