Obozy Naukowe


OBOZY NAUKOWE 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2021/2022
należy złożyć elektronicznie na adres stn@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia

20 grudnia 2021 roku

celem zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, związaną z dużą liczbą zachorowań na COVID-19 informujemy, że:

  • kompletne wnioski o dofinansowanie na obozy naukowe muszą być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2021 roku,
  • również do dnia 20 grudnia 2021 roku należy w kosztorysie zawrzeć informację o liczbie studentów, którzy wezmą udział w obozie,
  • w przypadku obozów organizowanych w trakcie przerwy wakacyjnej n/w dokumenty będące załącznikami do wniosku należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 marca 2022 roku:
  1. informacja o terminie, do którego przyznana kwota dofinansowania obozu powinna zostać wypłacona.
  2. lista studentów uczestników obozu, z podaniem wydziału, roku studiów i numeru albumu w WUM (wg wzoru - załącznik nr 1).
  3. zgody Dziekanów właściwych wydziałów na zaliczenie praktyk dla studentów - uczestników odbywających podczas obozu praktyki zawodowe.
  4. komplet oświadczeń podpisanych przez uczestników obozu dotyczących następstw w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie (wg wzoru - załącznik nr 4).


Kompletne wnioski należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: stn@wum.edu.pl w tytule wpisując „WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OBOZU NAUKOWEGO – <nazwa SKN>”. Każdy wniosek należy złożyć w formacie PDF jako załącznik do wiadomości e-mail. Załącznik powinien zawierać wszystkie obowiązkowe dokumenty, w kolejności zgodnej z zapisami pkt. II ppkt. 1. "Regulaminu ubiegania się Studenckich Kół Naukowych działających w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM".


Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM
dostępnym także na stronie Biura Spraw Studenckich WUM pod adresem https://dos.wum.edu.pl/obozy-naukowe


Wykaz obowiązkowych dokumentów przy składaniu wniosku

Kompletny wniosek o dofinansowanie Obozu musi zawierać następujące informacje i dokumenty:

1) cel i uzasadnienie organizacji obozu (wraz z opisem planowanych zajęć dla studentów)

2) kosztorys, z uwzględnieniem dokładnej liczby uczestników obozu

3) określenie wartości łącznej dofinansowania

4) termin, do którego przyznana kwota dofinansowania powinna zostać wypłacona

5) lista studentów – uczestników obozu, z podaniem wydziału, roku studiów i numeru albumu w WUM (wg wzoru – załącznik nr 1)

6) SKAN zgody podmiotów, w których będą prowadzone zajęcia dla studentów uczestników obozu

7) formularz z informacjami ogólnymi i danymi kontaktowymi (wg wzoru – załącznik nr 2)

8) oświadczenie opiekuna obozu dotyczące zgody na sprawowanie opieki nad uczestnikami obozu (wg wzoru – załącznik nr 3)

9) zgody Dziekanów właściwych wydziałów na zaliczenie praktyk dla studentów – uczestników odbywających podczas Obozu praktyki zawodowe

10) komplet oświadczeń podpisanych przez uczestników Obozu dotyczących następstw w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Obozie (wg wzoru – załącznik nr 4)

11) oświadczenie Opiekuna o przyjęciu odpowiedzialności za prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie kwoty przyznanego dofinansowania


Pliki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4