Obozy Naukowe

OBOZY NAUKOWE 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2019/2020
należy złożyć w siedzibie STN przy ul. Oczki 1a w nieprzekraczalnym terminie do dnia

12 listopada 2019 roku

celem zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe.

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM dostępnym na stronie: http://www.bodp.wum.edu.pl/kola_obozy.php


DODATKOWE DYŻURY (przyjmowanie wniosków):

* środa 6 listopada 2019 roku w godzinach 14.00-16.00

* czwartek 7 listopada 2019 roku w godzinach 14.00-16.00

* wtorek 12 listopada 2019 roku w godzinach 14:00-16:00


Wykaz obowiązkowych dokumentów przy składaniu wniosku:

1) cel i uzasadnienie organizacji obozu (wraz z opisem planowanych zajęć dla studentów),

2) kosztorys,

3) określenie wartości łącznej dofinansowania,

4) ORYGINAŁ zgody podmiotów, w których będą prowadzone zajęcia dla studentów – uczestników obozu [kopie, wydruki, faxy NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE],

6) formularz z informacjami ogólnymi i danymi kontaktowymi (zał. nr 2).

7) oświadczenie opiekuna obozu dotyczące zgody na sprawowanie opieki nad uczestnikami obozu (zał. nr 3)

8) oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności materialnej!!!


Pliki:

Regulamin Dofinansowania Obozów Naukowych

Załączniki do Regulaminu Dofinansowania Obozów Naukowych

Oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności materialnej