Obozy Naukowe

OBOZY NAUKOWE 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2020/2021
należy złożyć elektronicznie na adres stn@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia

21 maja 2021 roku

celem zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe.

Każdy wniosek należy złożyć jako załącznik do wiadomości e-mail w formacie PDF. Załącznik powinien zawierać wszystkie obowiązkowe dokumenty, w kolejności podanej jak niżej. Kompletne wnioski należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail w tytule wpisując „WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OBOZU NAUKOWEGO – <nazwa SKN>”.

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM
dostępnym także na stronie Biura Spraw Studenckich WUM pod adresem https://dos.wum.edu.pl/content/obozy-naukoweWykaz obowiązkowych dokumentów przy składaniu wniosku:

1) cel i uzasadnienie organizacji obozu (wraz z opisem planowanych zajęć dla studentów),

2) kosztorys,

3) określenie wartości łącznej dofinansowania,

4) termin, do którego przyznana kwota dofinansowania powinna zostać wypłacona,

5) lista studentów – uczestników obozu, z podaniem wydziału, roku studiów i numeru albumu (załącznik nr 1)

6) SKAN zgody podmiotów, w których będą prowadzone zajęcia dla studentów – uczestników obozu

7) formularz z informacjami ogólnymi i danymi kontaktowymi (załącznik nr 2).

8) oświadczenie opiekuna obozu dotyczące zgody na sprawowanie opieki nad uczestnikami obozu (załącznik nr 3)

9) zgody Dziekanów właściwych wydziałów na zaliczenie praktyk dla studentów – uczestników odbywających podczas Obozu praktyki zawodowe

10) komplet oświadczeń podpisanych przez uczestników Obozu dotyczących następstw w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Obozie (załącznik nr 4),

11) oświadczenie Opiekuna o przyjęciu odpowiedzialności za prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie kwoty przyznanego dofinansowania.


Pliki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4