Obozy Naukowe

Obozy naukowe 2017/2018

Uprzejmie informujemy , że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2017/2018 należy złożyć w siedzibie STN na ul. Oczki 1a w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 roku celem zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe.


DODATKOWE DYŻURY (przyjmowanie wniosków):

8.11.2017 (środa) w godzinach 13.15-16.00

9.11.2017 (czwartek) w godzinach 13.15-16.00


Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM dostępnym na stronie:

http://www.bodp.wum.edu.pl/kola_obozy.php

Wykaz obowiązkowych dokumentów przy składaniu wniosku:

1) cel i uzasadnienie organizacji obozu (wraz z opisem planowanych zajęć dla studentów),

2) kosztorys,

3) określenie wartości łącznej dofinansowania,

4) ORYGINAŁ zgody podmiotów, w których będą prowadzone zajęcia dla studentów – uczestników obozu [kopie, wyruki, faxy NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE],

6) formularz z informacjami ogólnymi i danymi kontaktowymi (zał. nr 2).

7) oświadczenie opiekuna obozu dotyczące zgody na sprawowanie opieki nad uczestnikami obozu (zał. nr 3)

8) oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności materialnej!!!

Pliki:

Regulamin Dofinansowania Obozów Naukowych

Załączniki do Regulaminu Dofinansowania Obozów Naukowych

Oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności materialnej