Obozy Naukowe


OBOZY NAUKOWE 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2022/2023

należy złożyć elektronicznie na adres stn@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia

30 listopada 2022 roku

(w przypadku obozów organizowanych w trakcie przerwy wakacyjnej do 20 grudnia 2022 roku)

celem zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe.


W przypadku obozów organizowanych w trakcie przerwy wakacyjnej n/w dokumenty będące załącznikami do wniosku należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 marca 2022 roku:

  • informacja o terminie, do którego przyznana kwota dofinansowania obozu powinna zostać wypłacona;
  • lista studentów uczestników obozu, z podaniem wydziału, roku studiów i numeru albumu w WUM (wg wzoru - załącznik nr 1);
  • zgody Dziekanów właściwych wydziałów na zaliczenie praktyk dla studentów - uczestników odbywających podczas obozu praktyki zawodowe;
  • komplet oświadczeń podpisanych przez uczestników obozu dotyczących następstw w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie (wg wzoru - załącznik nr 4).

Kompletne wnioski należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: stn@wum.edu.pl w tytule wpisując „WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OBOZU NAUKOWEGO – <nazwa SKN>”. Każdy wniosek należy złożyć w formacie PDF jako załącznik do wiadomości e-mail. Załącznik powinien zawierać wszystkie obowiązkowe dokumenty, w kolejności zgodnej z zapisami pkt. II ppkt. 1. "Regulaminu ubiegania się Studenckich Kół Naukowych działających w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM".

Po zaakceptowaniu wniosku przez Zarząd STNu (osoby ubiegające się o dofinansowanie obozu dostaną potwierdzenie drogą mailową) należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni wydrukowany kompletny wniosek do siedziby Zarządu STNu.

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM dostępnym także na stronie Biura Spraw Studenckich WUM pod adresem https://dos.wum.edu.pl/obozy-naukoweWykaz obowiązkowych dokumentów przy składaniu wniosku

Kompletny wniosek o dofinansowanie Obozu musi zawierać następujące informacje i dokumenty:

1) cel i uzasadnienie organizacji obozu (wraz z opisem planowanych zajęć dla studentów)

2) kosztorys z określeniem łącznej wartości dofinansowania i terminem, do którego przyznana kwota dofinansowania powinna zostać wypłacona,

3) listę studentów uczestników Obozu, z podaniem wydziału, roku studiów i numeru albumu w WUM (wg wzoru - załącznik nr 1),

4) zgody podmiotów, w których będą prowadzone zajęcia dla uczestników Obozu,

5) formularz z informacjami ogólnymi i danymi kontaktowymi (wg wzoru - załącznik nr 2),

6) oświadczenie Opiekuna Obozu (Opiekun) dotyczące zgody na sprawowanie opieki nad uczestnikami Obozu (wg wzoru - załącznik nr 3),

7) zgody Dziekanów właściwych wydziałów na zaliczenie praktyk dla studentów - uczestników odbywających podczas Obozu praktyki zawodowe,

8) komplet oświadczeń podpisanych przez uczestników Obozu dotyczących następstw w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Obozie (wg wzoru - załącznik nr 4),

9) oświadczenie Opiekuna o przyjęciu odpowiedzialności za prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie kwoty przyznanego dofinansowania (wg wzoru - załącznik nr 5).


Pliki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik 5 (jeśli nie działa - https://drive.google.com/drive/folders/1wSoAN2sJL2...)