Ranking Studenckich Kół Naukowych

Ranking Studenckich Kół Naukowych tworzony jest na podstawie sprawozdań, które zdawane są do STNu i Pani Kingi Wrzesińskiej w ostatnich tygodniach zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim. Ogłaszany jest na Walnym Zgromadzeniu STNu, które odbywa się w przeciągu pierwszych czterech tygodni roku akademickiego.

Koła naukowe oceniane są na podstawie realizowanych przez nie działań, w szczególności:

  • publikacje prac naukowych,
  • prezentacje i nagrody na konferencjach naukowych,
  • organizacja obozów naukowych,
  • organizacja konferencji,
  • organizacja warsztatów,
  • uzyskanie grantów naukowych,
  • zaangażowanie w organizację Warsaw International Medical Congress.
Punkty przyznawane są za okres między ostatecznymi terminami składania sprawozdań z działalności koła, czyli od pierwszego dnia po terminie składania sprawozdań w poprzednim roku akademickim, aż do ostatniego dnia przeznaczonego na złożenie sprawozdania w następnym roku akademickim.

Zwracamy uwagę, że brane pod uwagę są tylko te koła, które złożyły sprawozdanie z działalności koła zarówno do Pani Kingi Wrzesińskiej (kinga.wrzesinska@wum.edu.pl) jak i do Studenckiego Towarzystwa Naukowego (sprawozdania.stn@gmail.com). Nie będziemy przyjmować odwołań do rankingu, jeśli sprawozdanie zostało wysłane tylko na jeden z tych dwóch adresów mailowych.

Regulamin Rankingu Kol Naukowych STN WUM.pdf

UWAGA!

Za wszelkie granty niewymienione w regulaminie koła otrzymywać będą 10 punktów


Rankingi:

Ranking 2022-23 po odwołaniach