Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu: Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż:

1) 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;

2) 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

W związku z ograniczoną liczbą wniosków, jakie może złożyć uczelnia wyższa, bardzo prosimy o przygotowanie wstępnych propozycji na załączonym wzorze Inicjatywy Projektowej i przesłanie w wersji elektronicznej w terminie do 20 października 2020 r. na adres: awn@wum.edu.pl.

W treści maila prosimy o informację, czy koło naukowe, które dotyczy Inicjatywa projektowa, uczestniczyło lub nie uczestniczyło w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

1) prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,

2) transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,

3) nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,

4) zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami – w celu pomocy tym kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu, którego:

1) okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy;

2) zakres rzeczowy:

a) nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,

b) obejmuje działalność jednego koła naukowego,

c) obejmuje co najmniej jedno z działań wskazanych powyżej.

W ramach programu mogą być finansowane koszty bezpośrednie realizacji projektu, spełniające łącznie następujące warunki:

1) zostały poniesione w okresie realizacji projektu;

2) są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów;

3) są powiązane z działaniami objętymi zakresem rzeczowym projektu;

4) są identyfikowalne i weryfikowalne, w szczególności są zarejestrowane w zapisach księgowych wnioskodawcy i określone zgodnie z zasadami rachunkowości.

Kosztami bezpośrednimi realizacji projektu nie są:

1) koszty wynagrodzeń opiekunów i członków kół naukowych oraz personelu administracyjnego, w tym wykonującego obsługę kadrową, prawną i księgową projektu;

2) koszty związane ze spotkaniami organizacyjnymi koła naukowego i spotkaniami jego członków z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych;

3) koszty remontów i dostosowania pomieszczeń;

4) koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp.;

5) opłaty za dostawę mediów (w tym energii elektrycznej, wody i gazu), usługi telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie;

6) koszty utrzymania czystości pomieszczeń i dozoru;

7) koszty ubezpieczeń majątkowych;

8) opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe;

9) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106);

10) odsetki, mandaty, kary itp.

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 tys. zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) w terminie do 13 listopada 2020 roku.

ZAŁĄCZNIK – Inicjatywa projektowa